Dây Alice Violon A904
fanpage

Sản phẩm

Dây Alice Violon A904

Giá: 100.000 VNĐ

Dây Alice Violon A904
Steel Core
Nickel Chromium Wound
Nickel-Plated Ball-End

A-1st Steel Core, Nickel Chromium Wound
D-2nd Steel Core, Nickel Chromium Wound
G-3rd Steel Core, Nickel Chromium Wound
C-4th Steel Core, Nickel Chromium Wound

Lượt xem: 0

Dây đàn guitar sscas
            Dây Alice Violon A904

Sản phẩm liên quan

Dây Alice Violon A904

Dây Alice Violon A904

Dây Alice Violon A904

Dây Alice Violon A904

Dây Alice Violon A904

Dây Alice Violon A904